Multi-Point Semantic Representation for Intent Classification

Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2020

Jinghan Zhang, **Yuxiao Ye**, Yue Zhang, Likun Qiu, Bin Fu, Yang Li, Zhenglu Yang, Jian Sun